понеделник, 6 април, 2020
Начало / Общини / Община Долни Дъбник

Община Долни Дъбник

Категория: Общини


Населено място: Долни Дъбник


Адрес: ул. "Христо Янчев" №59


Телефон: 06514 24 45


Факс: 06514 2070


Имейл: mun_dabnik@mail.bg


Facebook: Община Долни Дъбник


Web: http://www.dolni-dabnik.com/

ИнформацияГалерияПрофил на купувача

Община Долни Дъбник се намира в Северна България и е една от съставните общини на Област Плевен. Общината има 7 населени места – Бъркач, Горни Дъбник, Градина, Долни Дъбник, Крушовица, Петърница, Садовец.

Общото население на община Долни Дъбник е от 11 670 жители към 1 февруари 2011 г.

Географско положение, граници, големина

Общината е разположена в южната част на област Плевен. С площта си от 307,569 km2 заема 8-мо място сред 11-те общините на областта, което съставлява 6,61% от територията на областта. Границите на община Долни Дъбник са следните:на запад – община Червен бряг; на северозапад – община Искър; на север – община Долна Митрополия; на изток – община Плевен; на юг – община Луковит, Област Ловеч.

Община Долни Дъбник е разположена в централната част на Дунавската хълмиста равнина и има важно кръстопътно и транспортногеографско положение. През територията на общината минават главни шосейни и железопътни линии, осъществяващи транспортните връзки между Дунавската и Черноморската част на България със столицата гр. София и Южна България – първокласен път София-Русе/Варна; второкласен път Видин-Плевен-Русе/Варна; железо-пътна линия София-Русе/Варна.

Полезни изкопаеми

На територията на общината има открити нерудни полезни изкопаеми и те са:

– Нефт и кондензат – в района на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник – нефтените находища са открити през 1962 г.

– Природен газ – в същият район с добри запаси.

– Кариера за трошен камък и настилка до с. Бъркач със запаси от варовици, възлизащи на 2 106 хил. куб. м. в категория С1 и 743 хил. куб. м. от категория В.

– Термални води са открити в гр. Долни Дъбник с температура над 500С, на дълбочина над 1000 м. и се използват като източник на геотермална енергия.

– Минерални води – в района на гр. Долни Дъбник на дълбочина 200-300 м. е открита минерална вода с температура 220С и дебит 6 л/сек. По състав се доближава до Горнобанската.

Биоразнообразие и защитени територии

Най-разпространените дървесни видове в общината са топола, отглеждана за промишлени нужди и цер. По-слабо разпространени са липа, върба, акация, бор, ела и др.
По-голямата част от земите в общината са обработваеми и поради това по-голяма част от флората е съставена от широко разпространени в страната “плевели” и “рудерали”. В състава им масово участват и някои лечебни растения-мащерката (Thymus sp. Div), червеното подъбниче и бялото подъбниче (Teucvium chamaedrus и T. polium), ветрогонът (Eryngium camperstre), звезданът (Lotus corniculatus) и много други.
Сред редките и застрашени видове в района се срещат кокичето (Galanthus nivalis), горската съсънка (Anemone sylvestris), мехурката (Utricularia vulgaris), и др. Ендемид за района (с. Садовец) е дегеновият скален копър (Seseli degeni).
Сред храсталачните съобщества доминират тези на скалисти и варовити терени-драка (Paliurus spina-chrsti), трънка (Primus spinosa), люляк (Syringa vulgaris) и много други.
Сред горската растителност преобладават ксеротермните дъбови гори и техните производни на келяв габър (Carpinus orientalis). Най-големите дъбови гори в района се намират в землищата на селата Петърница, Бъркач и Садовец. Гората “Исмаилово бранище” е една от най-големите в Област Плевен. Доминират на първо място церът (Quercus cerris), благунът (Q. frainetto) и по рядко косматият дъб (Q. pubescens) и виргилиевия дъб (Q. virgiliana).
Фауната на територията на общината е съставена предимно от широко разпространени в страната видове. Това се наблюдава при безгръбначните, рибите, влечугите и земноводните и бозайниците. Характерно е участието на някои “степни” видове, особено сред насекомите (например паяците от род Lycosa, някои скакалци, като житното пиле (Bradypus dasypus) и др.
Рибите са много разпространени в р. Вит и нейните стари корита. Обикновено са каракуда (Carassias auratus gibelio), бабушката (Ruthilus ruthilus), щуката (Esox lucius), сомът (Silurus granis), уклейката (Alburnus alburnus), платиката (Abramis brama), горчивката (Rhodeus sericeus amarus), черната мряна (Barbus meridionalis) и др.
Сред бозайниците преобладават гризачите, прилепите (в карстовите райони) и обикновени видове в страната, като къртица (Talpa europaca), таралеж (Erinaceus concolor), заек (Lepus europacus), лисица (Vulpes vulpes), сърна (Capreolus capreolus), дива свиня (Sus sropha). Редки са пъстрият пор (Vormela peregusna), видрата (Lutra lutra), а чакалът (Canisaureus) увеличава числеността си. Таралежът, пъстрият пор и видрата са защитени видове по Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Птиците се отличават с най-голямо разнообразие. Богатството им се дължи на големия изкуствен водоем-язовир “Горни Дъбник” и карстовия район около селата Садовец и Бъркач. За първия е характерно струпването, особено през периода на миграцията, на много водолюбиви видове, сред които и застрашени видове като малък корморан (Haliaëtar pygmeus), белоока потапница (Aythya nyroca), морски орел (Haliaëtus albicilla), ливаден дърдавец (Crex crex). За района на селата Садовец и Бъркач е характерно гнезденето на някои петрофилни видове, застрашени в национален мащаб, като черен щъркел (Ciconinia nigra), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), орел-змия (Circaëtus dallicus), а доскоро и египетския лешояд (Neophron percnopterus) и др.
В Община Долни Дъбник има различни животински видове, обект на ловен туризъм – глигани, сърни, зайци, фазани, яребици, пъдпъдъци, диви патици, диви гълъби. От семейство гълъбови има два защитени вида, включени в Приложение №3 на (ЗБР) Обект на лов са единствено видовете птици, описани в Приложение №1 на Закона за лова и опазване на дивеча.
През 2000 год. Община Долни Дъбник изготви Предварителен проект на ресурсите и възможностите за ползване на лечебни растения от територията на общината. Проектът представлява обща характеристика и оценка на ресурсните възможности за използване и запазване на генофонда от лечебни растения на територията на общината, направена на базата на теренни изследвания на целия поземлен фонд, без земите включени в държавния горски фонд. Като цяло общината предлага много добри условия за наличието на различни видове лечебни растения с разнообразни изисквания към околната среда. Проектът включва 232 вида лечебни растения с различна степен на използваемост на ресурсите им.

Природни и културни забележителности

  • Църквата „Свети Пророк Илия“
  • В близост се намира Парк Лавров.
  • Парк Албена.
  • защитена местност „Пещерите“ до с. Петърница
  • Природна забележителност „Гинината пещера“ в местността „Студенец“ до с. Садовец
  • Природна забележителност „Студенец“ до с. Садовец

Тези защитени територии са включени в проект за обявяване на Природен парк “Студенец” с обща площ над 180 000 дка., от които 28 630,728 дка. са на територията на Община Долни Дъбник.
Защитени територии в общината са с висок туристически потенциал, който за съжаление не е използван до момента. Липсват определени тематични маршрути, указателни табели, места за отдих, места за лагеруване, за палене на огън, дървени маси и пейки, кошчета за отпадъци. Защитените територии не се рекламират с цел привличане на туристи.
На територията на Община Долни Дъбник има вековни дървета, обявени за защитени обекти, съгласно Закона за защита на природата.

Туризмът като отрасъл на икономиката е слабо развит на територията на общината. По смисъла на Закона за туризма туристическа дейност са хотелиерството и ресторантьорството, туроператорската дейност и други туристически дейности.
Обектите, в които се осъществява туристическа дейност са заведенията за хранене и развлечения, хотели, мотели и т.н. Стопанските единици на територията на общината, отнасящи се в категорията обекти за туризъм са кафе – аперитиви и ресторанти.

Промишлеността е слабо развит отрасъл на общинската икономика, което се дължи и на факта, че общината е бедна на полезни изкопаеми с изключение на няколко находища на нефт, природен газ и нерудни изкопаеми.
Индустриалните предприятия са микростопански единици, т.е. с брой на заетите до 10 човека. Нетните приходи от продажби на предприятията на един жител в лева са много по–ниски от средните за страната.

Животновъдството се развива предимно като дребно и частно фамилно животновъдство. Характеризира се на този етап с ниската степен на механизация, незадоволително нарастване на средната продуктивност поради непълноценно хранене на животните с пълноценни дажбени норми. Принизена е развъдно-подобрителната работа.
В гр. Долни Дъбник има люпилня за люпене на еднодневни пилета-бройлери и общоползвателни породи.