Начало / Общини / ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Категория: Общини


Населено място: Костенец


Адрес: ул. „Иван Вазов” № 2


Телефон: 07142/2308


Факс: 07142/3234


Имейл: kostenetz_adm@kostenetz.com


Facebook: Община Костенец


Web: http://www.kostenetz.com/

ИнформацияГалерия Профил на купувача

Община Костенец се намира в югозападна България и е част от Софийска област. Общината е на 74 км. югоизточно от столицата София и на 80 от вторият по големина в България град Пловдив. Съседни на общината са общините Долна баня, Белово, Якоруда, Ихтиман, Лесичово и Септември. През територията на Общината преминава участък от магистрала “Тракия” и ЖП – линия София – Пловдив – Свиленград. Община Костенец се намира в сборното място на два планински масива: Рило-Родопския масив от Източните Родопи и северозападните склонове на Рила планина (предпланините на връх Белмекен), и масива на Ихтиманска Средна гора (връх Еледжик), и неговите предпланини. Релефът е много разнообразен, като цяло може да се характеризира като полупланински, но на територията на общината има райони с равнинен, планински, високо планински и алпийски релеф. Теренът е силно пресечен и разчленен. Надморската височина в населените места е от 550 до 700 м, а в планинската част достига 2638 м (връх Равни чал) Втори по височина е връх Белмекен (2626м). Местността се пресича от горното течение на р. Марица.

Територии

Територията на Община Костенец е 302,101 кв. км Според вида на териториите, те са разпределени по землища по следния начин:

Землище на за нуждите на селското стопанство /дка/ за нуждите на горското стопанство /дка/ населени места /дка/ водни течения и водни площи /дка/ за нуждите на транспорта /дка/ ВСИЧКО
с.Горна Василица 21907,402 22302,928 1871,525 244,867 715,068 47041,79
с.Костенец 38649,765 68336,654 2065,837 407,921 142,563 109602,74
с.Долна Василица 15371,042 29774,458 2931,874 241,311 238,612 48557,297
с.Очуша 13698,783 26948,556 762,78 176,883 197,52 41784,522
с.Подгорие 5541,391 10218,227 342,526 85,502 98,304 16285,95
с.Пчелин 8969,663 5622,537 718,809 115,119 71,17 15497,298
с.Голак 9432,835 13898,71 0 0 0 23331,545
113 570,881 177 102,07 8693,351 1271,603 1463,237 302,101,142

Общината включва 8 населени места: гр. Костенец – административен център /вкл. курорт Момин проход/; с. Костенец /вкл. курорт Вили Костенец/; с. Пчелин /вкл. курорт Пчелински бани/; с. Очуша; с. Горна Василица; с. Долна Василица; с. Голак; с. Подгорие. В общината има 3 кметства, администрирани, от избраните от населението, кметове на кметства: Кметство с. Костенец (най-голямото в общината), Кметство с. Горна Василица и Кметство – с. Пчелин и 2 населени места, с назначени от Кмета на общината кметски наместници – с. Очуша и кв. Момин проход.

Климат

Климатът в района на Община Костенец е умерено континентален под влянието на западните и северозападните ветрове. Характеризира се с топло до горещо лято и не много студена зима. Снежната покривка се задържа средно 60 дни през годината.

Почви: Характерни за района на общината са лесивираните канелени горски почви. Мощността на хумусния хоризонт е 30-40 см. Друг почвен тип е алувиалния. Разположени са върху алувиални отложения при наличие на високи подпочвени води, които създават благоприятни условия за развитието на ливадна растителност. Алувиалните и делувиалните почви са със сравнително високо плодородие. Значителни са и площите заети от ливадно-канелени и песъчливо-глинести почви между Костенец, Долна баня и Пчелин.

Население

Население Към м. февруари 2006 г. жителите на общината с постоянен адрес на територията и са 14 802, а с настоящ адрес в община Костенец – 14 215 души. Населението на Община Костенец представлява 0,18 % от населението на България и 5,4% от това на Югозападния планов район.Това поставя общината на 7-то място сред 22-те общини в Софийска област.

 

Населено място Постоянен адрес Настоящ адрес
гр.Костенец 9 944 9 446
с.Костенец 4 192 4 015
с.Очуша 43 74
с.Пчелин 308 322
с.Горна Василица 290 312
с.Подгорие 23 40
с.Голак 2 6
Всичко за община Костенец 14 802 14 215

Делът на градското население в Община Костенец за 2004 год. е 66,4%. Той е малко по – нисък от средния за страната – 69,5%. Селското население е 33,6% от общия брой. Най-голям е делът на селското население на село Костенец.

В исторически аспект се наблюдават значителни промени в броя населението на Община Костенец.

 

Населено място 1934г. 1946г. 1956г. 1965г. 1975г. 1985г. 1992г. 2001г. 2004г. 2006г.
Община Костенец 14758 15968 16608 16447 17254 17112 16532 15142 14609 14215
с.Голак 796 968 465 265 45 23 26 243 5 6
с.Горна Василица 3016 3237 2896 1787 987 584 459 368 321 312
с.Долна Василица 2039 2110 1623 387 20 8 5 2 0 0
гр.Костенец 1465 2189 4556 7887 10495 11035 10866 9954 9706 9446
с.Костенец 4595 4600 4582 4456 4640 4664 4581 4296 4120 4015
с.Очуша 1654 1634 1373 761 286 186 90 86 77 74
с.Подгорие 550 513 388 243 111 63 61 33 46 40
с.Пчелин 643 717 705 661 670 549 444 380 334 322

 

Според половата структура и трудоспособност съотношението между различните групи население, имащо настоящ адрес на територията на общината е следното:

 

Общо Мъже Жени Подтрудоспособна възраст Трудоспособна възраст Надтрудоспособна възраст
14215 6917 7298 2356 8588 3271

Делът на градското и селското население в под трудоспособна, трудоспособна и над трудоспособна възраст е следното :

Население Под трудоспособно население Трудоспособно население Надтрудоспособно население
градско население 1504 5895 2047
селско население 852 2693 1224

За Община Костенец гъстотата на населението е 50 д./км. Съотношението между сключените бракове, родените и починалите на жители на общината за последните 5 години е следното:

Година Бракове Родени Починали Естесвен Прираст
2000 69 111 253 -142
2001 61 97 240 -143
2002 74 101 248 -147
2003 67 104 244 -140
2004 50 109 243 -134

По отношение на етническата си структура населението на Община Костенец се характеризира с еднородност. Огромната част от жителите са с български произход и самосъзнание. Етнически групи от ромски произход има в селата Костенец и Горна Василица. Те наброяват 667 души (4,5%от населението на общината). В село Костенец ромите са 10% от населението, обособили се в самостоятелни квартали.

Етническа структура на населението на Община Костенец :

 

Образователното равнище на населението в Община Костенец е над средното за страната и в съответствие със средното за района.
Съществен момент в демографското развитие на община Костенец на фона на всеобщата картина за страната е интензивната външна миграция на млади хора и специалисти, извън страната и към по-големите градове – София и Пловдив, с цел окончателното им заселване там.
Друг миграционен поток е потокът от околните райони – с. Очуша, с. Горна Василица към центъра на общината град Костенец. В последните години се наблюдава затихване на миграционната интензивност от селата към града и дори се наблюдава се връщане на една част от населението в селата, както и заселване в тях на граждани от големите градове и чужбина.
Последните няколко години се характеризират и със силно изразена ежедневна миграция – пътуване на населението извън границите на общината към големите съседни градове София и Пловдив, както и към някои други съседни общински центрове.

Заетост

Официалната безработица в общината през последните години варира между 17% и 12% което се променя в зависимост от сезонната заетост и действащите програми за временна заетост.
Структурата на безработните в общината по пол, възраст и образование сочи наличие на определени групи, които се намират в неравностойно положение на пазара на труда. Характерна за областта е изразената неблагоприятна позиция на безработните младежи до 29 години, продължително безработните и хората с увреждания.
В началото на 2005 година по официални данни в община Костенец са се регистрирали като безработни 1 020 души, които съставляват 14.11% от работоспособното население. Голям е делът на младите безработни – на възраст между 18-29 г. По възрастов признак, след младежите, най-голяма е групата на безработните от 50 до 54 години. По образователен признак преобладават безработните със средно и основно образование. Един от факторите за намаляване на безработните с основно образование е действащата програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” по която 74 човека получаващи социални помощи са наети на временни трудови договори към община Костенец. Регистрираните безработни вишисти са 55 човека. Дългосрочно безработни /над 1 година/, които са и без право на обезщетение са около 50% от общо регистрираните. Процентът на безработните жени по-принцип надвишава с около 10 пункта този на мъжете, което се обяснява с факта че мъжете намират работа извън границите на общината, свързана с ежедневно пътуване, както и тежка физическа работа което е по-малко предпочитано сред жените.
Като се отчете и т.н. “скрита безработица” може да се каже, че процентът на безработицата е около 20%, което над средното за Софийска област. Според неофициални данни, нивото на безработицата в селата значително надвишава средното за общината, като в някои райони наближава 50%.

Икономическа информация:

Създаването на гр. Костенец е свързано с развитието на хартиената и кибритената промишленост в началото на 20-ти век.
В момента в община Костенец има 362 стопански субекти, от които 328 са микро предприятия – до 10 заети, 28 са малки предприятия – от 11 до 50 заети и 6 средни предприятия (от 51 до 250) човека. и 2 големи предприятия, като последните две категории реализират голям процент от приходите от стопанската дейност на територията на общината
Основните икономически отрасли развити на територията на общината са
1. Целулозно-хартиена промишленост
2. Хранително-вкусова промишленост
3. Търговия
4. Туризъм
5. Транспорт
6. Услуги (шивашки, дърводелски, занаятчийски монтьорски и др.)
7. Дървообработване
8. Мебелно производство
9. Шивашка промишленост
10. Химическа промишленост
11. Производство на стоки за широко потребление
По отношение на заетостта най-голям относителен дял в общинската икономика заема търговията, която се извършва чрез обекти за търговия на дребно с хранителни и нехранителни стоки . Най-често дейността се извършва под формата на семеен бизнес. На второ място по относителен дял е туризма, а на трето услугите. Значителен е броя на заетите в областта на горското стопанство, дърводобива и дървопреработването, производството на каучук и изделия от пластмаса, строителство, както и сезонно – в земеделието. Нараства броя на предприятията в сферата на шивашкото и обувното производство, както и в производството на дограми. Най-голям дял в промишлеността има хартиената промишленост. Най-голямото предприятие на територията на общината е завода за хартия ” ХХИ – Костенец” АД, който има 100 годишна история.
В село Костенец в момента основно се развива дървообработващата промишленост и занаятите (ножарството което е традиционно за района, кожарство), производство на облекла и обувки, отглеждане на ягоди и малини. От м.април започва дейност предприятието “Света вода” в с. Костенец, което ще бутилира трапезна минерална вода, в екологично чисти опаковки. Предприятието има сертификат за качество и износ на продукцията.
Общината с трите си курорта е утвърден туристически център.
Броят на туристите и гостите в общината е около 7 500 човека годишно. Понастоящем годишния брой на нощувките в туристическите обекти в община Костенец е 130 000 леглодни. През лятото заетостта на хотелите е почти 100%. Същото се отнася до уикендите и ученическите ваканции.

В областта на хотелиерството и ресторантъорския бизнес има 32 микро стопански единици, което като брой е второ място в икономическия сектор след отрасъл търговия. Заетите в туристическия сектор са 320 човека , като цифрата сезонно варира. Тази заетост представлява 5% от заетостта в цялата община. Легловата база на всички почивни станции, хотели и бази, включително хижите е около 1 200легла. Съществуващият капацитет е значително по-голям около 3 000 легла. В процес на изграждане са пет нови хотела.
Освен туристическите услуги, перспективно за общината е развитието на органичното земеделие /вкл. изграждането на малки предприятия за преработка на земеделска и горска продукциия/, билкарството и стартирането на екологосъобразни призводства.
По-големите дружества на територията на община Костенец, реализиращи по-голямата част от приходите и осигуряващи значителен брой работни места са: “Хартия и хартиени изделия – Костенец” – АД, “Терем” ЕАД клон – Костенец – военен завод, “Шведски кибрит – Плам България” АД – производство на кибрит и запалки за камина; ЕТ “Актив Комерс” – производство на тетрадки и хартиени изделия; Модна къща “Агресия” ; Синхрон-инвест” ЕООД – производство на спиртни напитки, “Специализирани болници за рехабилитация – НК” ЕАД – клон Момин проход – туристически и здравни услуги. Голям е броя на заетите в сферата на образованието и здравеопазването.
Други по-големи предприятия в община Костенец са: “Булколор” ЕАД – производство на бои; “Каучук” ООД – производство на каучукови изделия; “Марица НИС” СД – производство на метални изделия; “Балканпродукт” ООД – производство на автомобилни части; “Любница 78” ЕООД – производство на фуражи; “Булфрукт” ЕООД и “Бетелхайзе комерс” – преработка и търговия с плодове и зеленчуци; Горско стопанство Костенец – дърводобив и дървообработка; ЕТ “Гледичие” и “ВАЛ – 77” ЕООД – дървопреработване; “Строител Костенец” ЕООД и ЕТ “Стройкомерс” – строителство; “АСД 555” ЕООД – търговия с горива и строителство; “Булкост” ООД производство на кибрит; “Булкодин” ООД – търговия с горива; “Олимпия” ЕООД – с. Костенец – производствона шивашки изделия, “Виомел” ЕООД – производство на пластмасови мрежи; “Белопейпър”ЕООД – производство на хартия.; “Хари Грийвс” ЕООД – търговия с хранителни продукти и стоки за широко потребление.
В общината има 2 производителни кооперации: РПК “Венера” – гр. Костенец и ТПК “Иван Чолев” .