четвъртък, 2 февруари, 2023
Начало / Общини / Община Гълъбово

Община Гълъбово

Категория: Общини


Населено място: Гълъбово


Адрес: бул. Република № 48


Телефон: 0418/68901


Факс: 0418/64194


Имейл: ntonev1@gmail.com


Facebook: Община Гълъбово / Galabovo Municipality/


Web: http://galabovo.org/

ИнформацияГалерияПрофил на купувача

Община Гълъбово се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Стара Загора. Общината има 11 населени места – Априлово, Великово, Главан, Гълъбово, Искрица, Медникарово, Мусачево, Мъдрец, Обручище, Помощник, Разделна.

Географско положение, граници, големина

Общината се намира в югоизточната част на Област Стара Загора. С площта си от 348,895 km2 е 8-та по големина сред 11-те общини на областта, което съставлява 6,77% от територията на областта. Границите на община Гълъбово са следните: на запад – община Опан; на север – община Раднево; на изток – община Тополовград, Област Хасково; на юг – община Харманли и община Симеоновград, Област Хасково.

Общината граничи със землищата на общините Раднево, Опан, Симеоновград и Тополовград. Средната надморска височина 194,5 м и абсолютни височини в границите от 100 до 370 м. Релефът е предимно равнинен, но в източната и западната част на територията й има разположени ниски хълмове. В територията й се включва и част от Сакар планина. През територията й протичат реките Сазлийка и притоците й р. Овчарица и р. Соколица.

Водите на трите реки се използват за напояване. Климатът  се характеризира със сравнително мека зима и горещо лято. Средните годишни стойности за температурата на въздуха са над 120 С, а за относителната влажност на въздуха са около 70%.Валежите през годината са неравномерно разпределени. Основният минерално-суровинен ресурс, с койторазполага общината са лигнитните въглища, които са в основата на  въгледобива и електропроизводството.Те са част от Източно-маришкия каменовъглен басейн/площ около 200 кв. км;около 2,6 милрд т, разположени в пласт с дебелина 30 м; представляващи 57% от въглищните запаси на България/ разположен на територията на общини Раднево и Гълъбово.

Териториите за добив на полезни изкопаеми  заемат 17,6% от общата площ на община Гълъбово. Гр. Гълъбово се намира на 250 км от София и на 115 км от Пловдив, като транспортните връзки се осъществяват чрез жп. и автомобилен транспорт. Плътността на пътната мрежа в общината е 35 км/100 км2. Най-близкият ГКПП “Капитан Андреево” е на 85 км. от града и свързва България с Република Турция и Република Гърция.

Демографски профил на община Гълъбово

Общият брой на населението е 14 217души. Селското население е 5254 души, а градското население е 8963души.). Средната гъстота на населението  в Общината е 44,7 ч./км2, при средна гъстота за страната 70,3 ч./км. В общинския център е концентрирано повече от половината (61,08%) от населението на общината. Останалите по-многолюдни селища са селата Обручище (с 12,3% от населението), Главан (7,2%) и Мъдрец (5,9%), като намалението на населението е най-високо именно в тези села. В групата на малките села (под 500 д.) попадат 7 села.

Икономически профил на община Гълъбово

Равнището на безработица на база регистрираните безработни е 10,54% (576 души) в началото на 2013 г.

Промишленото развитие в общината е базирано основно на въгледобива, производството и преноса на електроенергия и се осъществява във връзка с действащата в момента национална енергийна стратегия. Най-големи работодатели в общината са предприятията от минно-енергийния комплекс: – “Мини Марица Изток”АД,  “Брикел” ЕАД,  „Контур глобал“ – ТЕЦ ”Марица изток3”, “Енергоремонт – Гълъбово” АД, Американската компания ТЕЦ „АЕS– Гълъбово“. Аграрния сектор се развива на базата на използването на местните поземлени ресурси Животновъдството е по-слабо развито от растениевъдството. Основната форма на собственост в аграрния сектор е частната. Земеделските кооперации като организационно-производствена единица в аграрния сектор съществуват във всички селища от общината. Наред с тях има и по-малки земеделски стопанства, регистрирани като самостоятелни стопански субекти.

Администрация

Община Гълъбово се състои от 11 населени места. Град Гълъбово е административен център. В територията на общината се включват и 10 села. Най-отдалеченото място от административния център гр. Гълъбово е с. Помощник – 36 км .Средната гъстота на селищната мрежа е 3.16 населени места на 100 км2 територия, срещу 3.9 за Старозагорска област и 4.7 за страната.. В административната структура на общината се включват 8 кметства, управлявани от пряко избрани от населението кметове. Останалите 2 кметства се управляват от кметски наместници, назначавани от кмета на общината.. Община Гълъбово принадлежи към Областна администрация Стара Загора, ДФ “Земеделие” Стара Загора, РЦЗ, РИОКОЗ, РИОСВ, РВМС Стара Загора, Басейнова дирекция – Пловдив.

Инфраструктура в община Гълъбово

Транспортното обслужване на населението от общината се осъществява от частни фирми за пътнически превози от Гълъбово, Стара Загора, Димитровград и др. С административния център гр. Стара Загора от гр.Гълъбово има ежечасна връзка. През територията на общината преминава главен път Е 85 “Русе – Капитан Андреево”, както и 41 км второкласни и 37,2 км третокласен път. Четвъртокласната /общинска/ пътна мрежа е с обща дължина 29,8 км.

Като цяло плътността на пътната мрежа в общината е 35 км/100 кв.км. Железопътната инфраструктура, изградена на територията на общината включва линейни /железопътни линии/ и точкови /ж.п. гари и ж.п. спирки/ елементи. През общината преминава участък от железопътната линия Нова Загора – Симеоновград. Добивната промишленост (въгледобив) и електропроизводството, преноса на електроенергия и енергоремонта  са водещи икономически отрасли и дейности в общината.

Промишлеността има водещо място  по отношение на броя на наетите по трудово– правни отношения . От общо 9171 д. заети в икономиката на община Гълъбово 4348 д., или 47,4% от общия им брой са в сферата на промишлеността. На второ място (32,1%) са ангажираните в строителството. В броя на заетите в общината са включени и лица от други общини – основно от Ст.Загора, Раднево и по-малко от Симеоновград и др.

Територията на общината е покрита от 3 мобилни оператора, а основен интернет доставчик е БТК. Обслужването на община Гълъбово по водоснабдяването се осъществява от “ВиК” ЕООД – Стара Загора. Водопроводната мрежа е  -около 280 км. водопроводна мрежа и около 85 км. външна водопроводна мрежа. /захранваща/.

Подаваното количество вода е с дебит 20-25 л/сек. и е достатъчно за задоволяване нуждите на населението и предприятията..Електропреносната мрежа на територията на общината се представя от  три подстанции: 400, 220 и 110 кВ,  които са едни от най-големите в държавата и присъединяват ел.енергията произведена от електрическите централите от региона към енергийнита мрежа.

Потребителите в общината се захранват посредством електропроводи с  обща дължина около 200км. за мрежа 20кВ  и 240км. мрежа ниско напрежение. На територията на община Гълъбово има монтирани около 3200 бр. улични осветителни тела. В гр. Гълъбово са създадени и работят офиси на 7 банки.

ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”

600-мегаватовата  ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”, разположенa в близост до град Гълъбово в Южна България, произвежда електричество изцяло от местни лигнитни въглища от Маришкия басейн. На стойност 1,3 милиарда евро централата е най-новото и модерно съоръжение от своя клас в Югоизточна Европа и най-големият инвестиционен проект в страната след началото на пазарните реформи от 1989 г. Централата осигурява около 5 % от инсталираната енергийна мощност на страната, подпомага местната икономика и създава над 300 работни места.

ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” влиза в експлоатация през юни 2011 г. Тя е базова мощност, която осигурява надеждна енергия в съответствие с националните разпоредби, като съчетава върховите постижения на глобалните технологии и опит с местни суровини и човешки ресурс. Ние правим това с ангажимент към местните общности и грижа за околната среда.

Годишно ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” използва средно над 5  милиона тона лигнитни въглища, което представлява между 23% и 27% от годишното производство на Мини Марица Изток. Този дял  също така представлява процентно броя на поддържаните от ТЕЦ-а работни места от общия щат на мините и другите доставчици на суровини в договорни отношения с централата. Сумарно това са около 1 900 работни места, или 3% от хората, заети в добивния сектор в цялата страна.

Като най-нова и модерна мощност от своя клас в Югоизточна Европа, ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” прилага в производствения си процес най-добрите световни технологии, които гарантират оптималното управление на водите, качеството на въздуха и безопасното съхранение на отпадъците, опазването на почвите и подземните води в пълно съответствие с изискванията на директивите на Европейския съюз, Световната банка и националното законодателство.

Централата  е проектирана и работи в съответствие с емисионните норми за  серен диоксид (SO2) до 400 mg/Nm3  и степен на сероочистване над  95 %, азотни оксиди (NOx) до 200 mg/Nm3 и прах до 30mg/Nm3. Технологичният процес не позволява централата да работи в режим на байпас на сероочистващата инсталация (СОИ). Димните газове се изпускат в атмосферата само след като са преминали през СОИ. Така, ако спре процеса на сероочистване, производството на електроенергия  също  се прекратява автоматично. Тази мярка гарантира  работа на централата само при работещи сероочистващи инсталации, които могат да постигат 98% ефективност на сероочистване и осигурява опазване на въздуха от замърсяване със серен диоксид.

В ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ са изградени  различни системи и съоръжения, осигуряващи затворен оборотен цикъл на водите. Отпадъчните води от всички потоци се пречистват и използват отново, което намалява общото количество вода за производствени нужди. Работим с нулево заустване на отпадъчни води. Mодерната технология за пречистване с обратна осмоза позволява ефективна и надеждна  работа с минимално използване на химикали и максимални цикли на концентриране, без изпускане на вредни химикали в околната среда.

Отпадъците, генерирани при експлоатацията на ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” се събират, съхраняват и третират в съответствие с европейските и български разпоредби и разрешителни. Отпадъците, образувани в резултат на процесите на горене и сероочистване са дънна пепел (шлака), пепелина и гипс. Te временно се съхраняват в затворени силози, оборудвани с обезпрашителни системи. Депонират се  на специално конструирано съоръжение за депониране на отпадъци, разположено на 7 км от централата. Транспортирането им се осъществява чрез тръбен лентов транспортьор и камиони.

ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” е не само най-чистата, най-безопасната и най-надеждната централа, която използва нови технологии и ноу-хау в страната. Нейните технически параметри й позволяват да бъде една от най-ефективните за целите на балансиране на мрежата от страна на Енергийния системен оператор. Основните предимства, които предлага са бърза балансираща услуга ± 6 MW/минута стъпка на натоварване на блок, по-голям капацитет на блоковете за осигуряване на вторичен контрол, 180 – 343MW брутен диапазон на блок. Централата покрива диапазон на натоварване от ± 15 MW на блок за 30 секунди, като поддържа постигнатото натоварване в продължение на 30 минути в първичен контрол. Само за сравнение, останалите централи, участващи в първичен контрол на системата могат да поддържат диапазон от ± 10 MW.